• คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศัลยกรรมพลาสติก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • 8th - 10th Mar, 17 - 18th Asean Congress of Plastic Surgery (ACPS2017) Innovation and Challenges in Plastic and Aesthetic Surgery, Banhkok Thailand
  • 1st - 2nd Apr, 17 - Aesthetic Plastic Surgery 2017-Korean Society for Aesthetic
  • Plastic Surgery, Seoul Korea
  • 12th - 15th Apr, 17 - Turkish Society of Aesthetic Plastic Surgery, Dr. Nazim Cerkes Open Rhinoplasty Live Surgery Course, Istanbul Turkey
  • 30th Jun - 2nd Jul, 17 - Intensive hands-on training course in High-Definition VASER 4D Liposculpture by Dr.Alfredo Hoyos, Athens Greece
  • 22th - 24th Sep, 17 - The 7th Annual International Chang Gung Aesthetic Conference Praticular Refining Rhinoplasty, Taipei Taiwan
  • 25th - 27th Sep, 17 - The 6th International workshop on Surgery-First Orthognathic Surgery (OGS) The 8th William H. Bell lectureship, in Orthognathic Surgery, Taipei Taiwan
  • 9th -10th Oct, 17 Face Lifting Techniques, Assert Centre University College, Cork Ireland
  • 11th - 12th Oct, 17 - Blepharoplasty, Assert Centre University College, Cork Ireland