• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ฝึกอบรมที่แผนกศัลยกรรม สาขาศัลยกรรมตกแต่ง ที่ ASAN Medical Center ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2014
  • ร่วมการประชุม ASEAN Congress at Plastic Surgery ครั้งที่ 18 ปี 2017
  • และอื่กนๆ อีมากมาย
    สมาชิก
  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศ