• ปริญญาตรี : คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่จบการศึกษา : 2549
  • ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทาง วิทยาศาสตร์คลินิก ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Higher graduate Diploma in Clinical Medical Sciences) ปีที่จบการศึกษา : 2555

  • Chang Gung Forum, 2011
  • Attending department of plastic surgery at Asan medical center, South Korea, March 2014
  • Thai Certified Board of Plastic and Reconstructive Surgery, 2015
  • The 18th ASEAN Congress at plastic surgery, 2017