• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  สมาชิก
 • สมาชิกแพทยสภา
 • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (THSAPS)

 • ฝึกอบรม Facial Muscle Anatomy and Facial Rejuvenation ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2014
 • ฝึกอบรม Microsurgery Workshop ณ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2015
 • ฝึกอบรม Craniofacial Surgery and Microsurgery ณ ศูนย์การแพทย์นานาชาติ โรงพยาบาลชางกุง เมมโมเรียล กรุงไทเปไต้หวัน ปี 2016
 • ฝึกอบรม Facial Anatomy for Injectable Aspect and Total Face Rejuvenation by Botulinum Toxin A and HA Dermal Filler โดย Dr.Woffles Wu ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ ปี 2016
  และอื่นๆ อีกมากมาย

 

 
 
Naravee's Facebook Naravee's Instagram Naravee's YouTube Naravee's LINE