• แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

    สมาชิก
  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (THSAPS)

 

 
 
Naravee's Facebook Naravee's Instagram Naravee's YouTube Naravee's LINE