• แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปีที่จบการศึกษา : 2548
  • อบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขา ศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลศิริราช

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • Korean College of Cosmetic Surgery International Membership