• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ1)
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ฝึกอบรม ACLS และ ATLS โรงพยาบาลศิริราช ปี 2010
  • ร่วมการประชุม International Chang Gung Aesthetic Conference ณ เมืองเถาหยวน, ไต้หวัน ปี 2018
  • และอื่นๆ อีกมากมาย
    สมาชิก
  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย