• แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์